Centre Metal·lúrgic
 

Seran beneficiaris de la TPC per el Sector Metall els treballadors en alta o en situació de incapacitat temporal de les empreses del Sector del Metall englobades en els següents CNAEs que prestin serveis en obres de Construcció:

4211 Construcció de carreteres i autopistes.
4221 Construcció de xarxes per a fluids.
4222 Construcció de xarxes elèctriques i de telecomunicacions.
4299 Construcció d'altres projectes d'enginyeria civil n.c.o.p.
4321 Instal·lació elèctrica.
4322 Fontaneria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat.
4329 Altres instal·lacions en obres de construcció.
4332 Instal·lacions de fusteria.
4399 Altres activitats de construcció especialitzades n.c.o.p.
I aquelles altres activitats del Sector que comportin instal·lació, reparació o manteniment en obres de construcció.

Així mateix, poden beneficiar-se de la Targeta els treballadors en atur dels sectors assenyalats anteriorment, sempre que tinguin acreditats, al menys, trenta dies d'alta en les empreses assenyalades en el paràgraf anterior, que treballen en obres de construcció, en el període de dotze mesos immediatament anteriors a la sol·licitud.

Requisit indispensable per a sol·licitar-la: Haver rebut al menys, la formació inicial en matèria de prevenció de riscos laborals.


 


CENTRE METAL·LÚRGIC . Tres creus, 66 - 08202 Sabadell . Barcelona
Tel. 93.745.78.10 . E-mail :centrem@centrem.cat . Nota legal .