Centre Metal·lúrgic
 

Els cicles de formació constaran de dos tipus d'accions en matèria de prevenció de riscos laborals per les activitats i sectors del metall que treballen en obres de construcció:

 • El primer cicle inclourà la formació inicial sobre els riscos del Sector i contindran els principis bàsics i conceptes generals sobre la matèria; igualment, hauran d'aconseguir una actitud d'interès per la seguretat i salut que incentivi a l'alumnat per iniciar els cursos de segon cicle. Aquesta formació inicial impartida en el primer cicle no eximeix a l'empresari de la seva obligació d'informar al treballador dels riscos específics en el centre i en el lloc de treball.

  DENOMINACIÓ

  HORES

  PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. RECURS PREVENTIU

  60h

  PREVENCIÓ DE RISCOS. NIVELL INICIAL. AULA PERMANENT

  8h • El segon cicle haurà de transmetre coneixements i normes especifiques en relació amb el lloc de treball o família professional.

  DENOMINACIÓ

  HORES

  FORMACIÓ ESPECÍFICA EN PREVENCIÓ DE RISCOS, EN EL LLOC DE TREBALL: ELECTRICITAT, CONSTRUCCIÓ DE LÍNIES DE TELECOMUNICACIONS I ESTESES ELÈCTRIQUES

  20h /6h

  FORMACIÓ ESPECÍFICA EN PREVENCIÓ DE RISCOS, EN EL LLOC DE TREBALL: LLAUNERS I INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

  20h /6h

  FORMACIÓ ESPECÍFICA EN PREVENCIÓ DE RISCOS, EN EL LLOC DE TREBALL: INSTAL·LACIONS, REPARACIONS, MUNTATGES, ESTRUCTURES METÀL·LIQUES, SERRALLER I FUSTERIA METÀL·LICA

  20h / 6h

  FORMACIÓ ESPECÍFICA EN PREVENCIÓ DE RISCOS, EN EL LLOC DE TREBALL: D'OPERADOR D'APARELLS ELEVADORS

  20h / 6h

  FORMACIÓ ESPECÍFICA EN PREVENCIÓ DE RISCOS, EN EL LLOC DE TREBALL: TÈCNIC D' EXECUCIÓ D'OBRA

  20h

  FORMACIÓ ESPECÍFICA EN PREVENCIÓ DE RISCOS, EN EL LLOC DE TREBALL: PER A DIRECTIUS D'EMPRESES

  10h

Nota: En el cas que la seva activitat no estigui inclosa en la formació anteriorment detallada, preguem es posin en contacte amb nosaltres per a poder-li elaborar el contingut adequat per a la seva empresa.

 


CENTRE METAL·LÚRGIC . Tres Creus, 66 - 08202 Sabadell . Barcelona
Tel. 93.745.78.10 . E-mail :centrem@centrem.cat . Nota legal .